Įrašai

Petras Plumpa. Iš pogrindžio spaudos leidimo 1968-1973 metais

2015 07 05

plumpa1968 dirbau Žemės ūkio statybos projektavimo institute Kaune rotaprintininku. Mano pažįstami inžinieriai Algis Paliokas ir Jonas Gudelis parengė Tamerio (Thamer) Toto knygutės „Jaunuolio būdas" maketą, minėto instituto darbininkė Janina Gudelytė su dauginimo aparatu (ERA) padarė maketo folijų kopijas, o aš rotaprintu išspausdinau 3000 egz. Vienuolė Monika Gavėnaitė ir kitos seserys pasirūpino knygučių įrišimu ir išplatinimu. Šį darbą reikėjo dirbti labai atsargiai, nes visas dauginimo priemones kontroliavo milicija ir KGB&
Nuo 1968 felčeris Paulius Petronis (gyv. Kaune) pradėjo spausdinti ir platinti savo paties sudarytas maldaknyges: „Jėzus ir aš", „Aukštyn širdis", „Melskimės", kurių 1973 išspausdino apie 20 tūkst. Namudines spausdinimo stakles jam padarė vilnietis Jonas Stašaitis, kuris ir pats organizavo maldynų spausdinimą.
Žemprojekto instituto kadrų skyriaus darbuotojai susidomėjo mano politine praeitimi, todėl teko iš darbo išeiti. Nuo to laiko užsiėmiau vien tiktai nelegalios literatūros dauginimu. 1969 Raudondvaryje, pas. kun. J.Lauriūno seserį Ievą Laurusevičiūtę, kartu su A.Palioku ir J. Gudeliu įrengėme dauginimo aparatą (ERA), su kuriuo padauginau J. Girniaus straipsnį „Lietuviško charakterio problemos ", filosofinį veikalą „Žmogus be Dievo", A.Maceinos „Niekšybės paslaptį" ir „Jobo dramą", dr. P.Gaidamavičiaus filosofinę knygą „Milžinas, didvyris, šventasis" ir kitokios literatūros.
1969 rudenį dauginimo aparatas buvo perkeltas į Kauno 14-tą Kranto gatvę, į Marijos Vilkaitės butą. Čia buvo padauginta kun. St. Ylos „Ateitininkų ideologija", „Moderni mergaitė", A.Maceinos „Dievo avinėlis" ir kitos knygos.
1970 tas pats dauginimo aparatas buvo nuvežtas pas Augustiną Jaugelį į Aukštuosius Šančius. Literatūrą dauginti ėmė Augustino brolis Virgilijus Jaugelis.
1971 vasarą M. Gavėnaitės rūpesčiu dauginimo aparatas buvo nugabentas pas Juozą Gražį (Kalniečių 113). Čia ištisus mėnesius gyvenau ir dirbau neišeidamas iš buto. Maisto ir spausdinimo medžiagų atnešdavo J. Gražys, padaugintas knygas išnešdavo ir jų įrišimu rūpinosi M. Gavėnaitė, išplatindavo kun. J.Buliauskas. Buvo nemažai padauginta išeivijoje išleistų knygų: St. Ylos „Žmonės ir žvėrys", L. Evely „ Visi mes broliai", A.Maceinos „Didieji dabarties klausimai", enciklika „Humanae vitae", J. Gliaudos „Simas", Lelioto „ Gyvenimo problemos sprendimas ", St. Kairio „Tau, Lietuva ", Simo Kudirkos teismo procesas, sovietų Lietuvoje parašyta apysaka apie pokario katalikiškos šeimos gyvenimą „Danguolės laimė " ir kt.
Tuo metu teko palaikyti ryšius su Maskvos disidentais Vladimiru Telnikovu, Sergejumi Kovaliovu, Tatjana Velikanova ir kt. Jiems buvo teikiama informacija leidiniui „ Chronika tekuščich sobytij ", o iš jų gaunama Lietuvoje reikalinga literatūra.
 1971 rudenį už vaikų katechizavimą nuteisė kunigus J.Zdebskį ir Pr. Bubnį. Tuo reikalu buvo parašytas memorandumas SNO generaliniam sekretoriui K. Valdhaimui. Memorandumą pasirašė 17 tūkst. Lietuvos gyventojų. Nukopijuota lakštai su parašais buvo nuvežti Maskvos disidentams, kad jie perduotų į užsienį.
Kalniečių gatvėje, J.Gražio bute, buvo padauginti pirmieji penki „ Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikos " numeriai. Visus šio leidinio sąsiuvinius savo namuose įrišinėjo J. Gražys.
Ši „spaustuvė" veikė iki 1973 pavasario. Vienas iš paskutinių čia padaugintų leidinių buvo Molotovo ir Ribbentropo pakto slaptieji protokolai - „TSRS užsienio politika 1939-1940". 1973 kovą buvo suimti kauniečiai Šarūnas Žukauskas, Antanas Sakalauskas, Izidorius Rudaitis ir Vidmantas Pavilionis, įkūrę pogrindinę politinę organizaciją. Jie turėjo kelias senas rašomąsias mašinėles, galvojo įsirengti dauginimo prietaisą ir leisti tęstinį „Naujojo varpo" leidinį, dauginti aktualią ar kitokią literatūrą, tačiau areštai tuos ketinimus suardė.
1973 vasarą P. Petronio iniciatyva dauginimo aparatas (ERA) iš Kalniečių gatvės buvo nugabentas į Kauno rajono Ežerėlio gyvenvietę. Čia Adolfas Patrubavičius išspausdino 6-ąjį ir 7-ąjį „Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikos" numerį (po 20 egz.) ir nukopijavo minėtąją apysaką „Danguolės laimė " ir knygą „Dievas šiandien".
1973 J.Stašaitis sumontavo rotatorių ir kartu su V. Jaugeliu padaugino 6-ąjį „LKBK" numerį, taip pat paruošė Alfonso Graslio knygos vaškuotės „Ieškau Tavo veido". Viskas buvo paimta per lapkričio mėnesio kratas. Gavę P.Petronio užsakymą, rudenį kartu su inž. Vytautu Vaičiūnu sumontavome dar vieną dauginimo aparatą (ERA) pas Joną Gudą, Kauno rajono, Šlėnavos kaimo gyventoją. Tačiau dėl lapkritį prasidėjusių kratų ir areštų kopijavimo darbų nepradėjome.
1973 11 20 buvo suimtas vienos Kauno spaustuvės darbininkas Boleslovas Kulikauskas, kuris P.Petronio užsakymu spausdino maldaknyges „Sveika, Marija" ir „Melskimės". Šriftą jis gaudavo iš Jono Ivanausko. B.Kulikauskas buvo nuteistas (jau antrą kartą) 3,5 metų griežto režimo lagerio, o Ivanauskas - 2 metams.
Per 1973 lapkritį ir gruodį KGB įvairiose Lietuvos vietose padarė kelias dešimtis kratų, penkis žmones areštavo, šimtus tardė ar apklausinėjo. Buvo konfiskuoti 2 dauginimo aparatai (ERA), daug rašomųjų mašinėlių, keletas namudinių spausdinimo staklių.
Nors 1973 pabaigos kratos ir areštai sovietų Lietuvoje sunaikino daug nelegalių literatūros dauginimo vietų, tačiau kartu labai paskatino imtis nelegalios leidybos. Daugelis knygas daugino rašomosiomis mašinėlėmis, įvairiais valdiškais kopijavimo aparatais. Kai kurių žmonių bibliotekėlėse bent pusė knygų buvo savilaidos literatūra. Vien tiktai jų sąrašas išeitų keliolikos puslapių.
Reikia pažymėti, kad pogrindžio literatūros gaminimo banga kilo 1968 įvairiose Lietuvos vietose gaivališkai ir nepriklausomai nuo tuometinių Čekoslovakijos, Rusijos, Prancūzijos visuomeninių politinių judėjimų, tačiau procesai buvo lygiagretūs. Judėjimas Lietuvoje turėjo ypatingą religinį pobūdį.
Šie gana fragmentiški katalikiškos pogrindžio spaudos leidimo faktai tėra blankus atšvaitas to sunkaus ir pavojingo darbo, kurį dienomis ir naktimis dirbo vyrai ir moterys įvairiose Lietuvos vietose.