Įrašai

Izidis Itakis. Slaptosios spaustuvės

2015 07 05

paulius petronisKilnojamosios spausdinimo priemonės


Paulius Petronis, Vievio rajone dirbdamas felčeriu, 1960 susipažino su Kauno spaustuvės darbininku Benediktu Paulaičiu, kuris ėmėsi leisti J.Paukščio knygelę „Leiskit mažutėlius prie Jėzaus" su moto:  „Prikelkime Lietuvą mūsų". KGB B. Paulaitį susekė ir įkalino, o jo leidinį konfiskavo. 1963, kai  jau dirbo Kauno raj. Viršužiglio med. punkto vedėju, P.Petronis „už komunistinei ideologijai svetimą veiklą tarp jaunimo Kauno kompartijos rajkomo nutarimu buvo perkeltas į kolchozą „Kelias į komunizmą", kad persiauklėtų. Čia susipažino su Tauragės spaustuvės Kelmės ir Šilalės filialų linotipininku Steponu Girčiu. Girčys surinko maldynėlio „Jėzus ir aš" ir vysk. K. Paltaroko „Tikybos pirmamokslio" linotipinį rinkinį, kuris, sutvarkytas spaudos lankais, buvo nugabentas į Salininkus (Vilniaus raj.). Čia Jonas Stašaitis pagal S. Girčio brėžinius padarė spausdinimo stakles ir savo namų rūsyje išspausdino minėtų knygelių pirmąją laidą - 1000 egz. Vėliau buvo padaryta daugiau spausdinimo staklių ir įvairiose Lietuvos vietose pradėjo veikti „skrajojančios" spaustuvės. Spausdintojai savo spaudą patys ir platindavo, nes prekiautojai kainas keldavo keturgubai.
1969 09 16 P. Petronis sužinojo, kad yra milicijos ieškomas: Žemaitijoje sugautas spaudinių platintojas neišsaugojo paslapties. P. Petronis nelegaliai įsikūrė Zapyškyje, kun. Jono Gribulio namelyje. Pats kun. Gribulis buvo sunkus ligonis, gyveno mažame palėpės kambarėlyje, kur laikydavo ir šv. Mišias, ir, kentėdamas skausmus, per dienas ir naktis rašomąja mašinėle perrašinėjo savo ir kitų autorių knygas bei vertimus, pvz., 4 tomų „Evangelijos gyvenime - visų metų šventieji", „Susipažinkime" - apie didžiuosius žmones ir kt. Po dviejų mėnesių, kun. Juozo Zdebskio nuvežtas į Dzūkiją ir apgyvendintas prie Kapčiamiesčio, Monikos Žaltauskaitės sodyboje, P.Petronis atskirame kambarėlyje įsirengė spaustuvę. Tekstą surinkdavo į spaudos lankų rėmus, atspausdavo tam tikro kartono lapuose ir siųsdavo į liejimo cechą, kuris buvo Kaišiadorių raj., vieno kolūkiečio sodyboje. Nuliedintas metalines plokštes apdorodavo Petras Plumpa su Jonu Stašaičiu ir perduodavo ten, kur buvo spausdinimo staklės. Tų staklių Vilniuje buvo 4, Kaune - 4, Kaišiadorių raj. - 2, Vaišvydavos eiguvoje - 1, Viršužiglyje - 1, Zapyškyje - 1. Knygrišystės postų buvo: Kaune - 6, Šlienavoje - 4, Kupiškyje - 1, Plungėje – 1, Vilniuje - 1.
Naujųjų laikų knygnešiai pogrindyje ERA rotaprintais daugino ir platino „iš anapus“ į Lietuvą užklystančias ir čia gaudomas A. Maceinos, J. Girniaus ir kitų knygas. P. Plumpos pastangomis atsirado tūkstančiai egz. T. Toto „Jaunuolio būdo", o kun. S.Tamkevičius atgabeno į Kauną vežimą T. Toto „Jaunuolio religijos". Kun. Jono Buliausko, P. Plumpos ir Vytauto Vaičiūno pastangomis buvo įsigyti 2 kopijavimo aparatai ERA, vienas nuvežta Ežerėlio gyvenvietę, kitas - į Šlienavą. P. Petronio surinktas linotipinis T. Toto „Jaunuolio religijos" II laidos rinkinys buvo sėkmingai padaugintas tūkstančiais egz. spaustuvėj įrengtoje Kaune, Baršausko gatvėje, pas Joną Špoką.
P. Petronis nuo 1973 pavasario buvo KGB sekamas, rudenį susektas ir pas V. Vaičiūną 1973 09 20 areštuotas. Tačiau pogrindžio spaustuvių ir literatūros dauginimo tinklas jau buvo išsiplėtęs po visą Lietuvą. KGB nepajėgė visų susekti nei sunaikinti. Pogrindžio spaustuvės dvasiškai maitino, doroviškai auklėjo sielos peno ištroškusius Lietuvos žmones iki Atgimimo. (Petronis P Slaptosios spaustuvės sovietmečiu Lietuvoje // Apžvalga. 1995. Geg. 5-11. P. 1 Geg. 12-18. R Geg. 19-25. P. 5.)