Asmens duomenų apsauga

2020 07 08

Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (PDF, 213 Kb)

Priedas Nr. 2 (Duomenų tvarkymo veiklos įrašų žurnalas)
Priedas Nr. 3 (Informavimo forma)
Priedas Nr. 5 (Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma)
Priedas Nr. 7 (Asmens duomenų saugumo pažeidimų registravimo žurnalas)